The best “Probiotic” for Thai people

“Herbville” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพลำไส้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ พัฒนาจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 
ภายใต้แนวคิด “อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพลำไส้ที่ดี” จึงใส่ใจ และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด
อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

“เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้ที่ดี”